Terms and Pronunciations in Shotokan Karate

Karate Dictionary

Block (Uke – pronounced “oo-kay”)

Age-uke (ah-geh-oo-kay): Upper block (Raising)
Shuto-uke (shoe-toe oo-kay): Knife-hand block
Uchi-uke (oo-chee oo-kay): Inside center block
Gedan-barai (Geh-dahn bah-rye): Down block
Soto-uke (so-toh oo-kay): Outside center block
Chudan-uke (Chew-dahn oo-kay): Middle level block
Jodan-uke (joe-dahn oo-kay): Upper level block
Gedan-uke (geh-dahn oo-kay): Lower level block
Hiza-uke (he-zah oo-kay): Knee block
Juji-uke (jew-gee oo-kay): X-block
Morote-uke (moe-row-the oo-kay): Augmented block
Nagashi-uke (nah-gah-she oo-kay) Sweeping block
Sashite-uke (sah-she-tay oo-kay): Rising hand block
Teishi-uke (tay-sho oo-kay): Palm-heel block

Punch (Zuki – pronounced “zoo-key”)

Age-zuki (ah-geh zoo-key): Rising punch
Awase-zuki (ah-wah-say zoo-key): U-punch
Choku-zuki (cho-koo zoo-key): Straight punch
Chudan-zuki (chew-dahn zoo-key): Middle area punch
Gyaku-zuki (gya-koo zoo-key): Reverse punch
Jodan-zuki (joe-dahn zoo-key): face level punch
Morote-zuki (moe-row-the- zoo-key): Double “U” punch
Oi-zuki (oh-ee zoo-key): Lunge punch
Tate-zuki (tah-the zoo-key): Vertical punch
Teisho-zuki (tay-show zoo-key): Palm-heel punch
Ura-zuki (oo-rah zoo-key): Close punch

Kick (Geri – pronounced “geh-rhee”)

Ashi-Barai (ah-she bah-rye): Foot sweep
Fumikomi (foo-me-koh-me): Stamping kick
Keage (key-ah-geh): Snap kick
Kekomi (kay-koh-me): Thrust kick
Mae-geri (mah-eh geh-rhee): Front kick
Mae-geri-kaege (mah-eh geh-rhee kay-ah-geh): Front snap kick
Mae-geri-kakomi (mah-eh geh-rhee kay-koh-me): Front thrust kick
Mae-tobi-geri (mah-eh toe-be geh-rhee): Jumping front kick
Mawashi-geri (mah-wha-she geh-rhee): Round kick
Ushiro-geri (oo-she row geh-rhee): Back kick
Yoko-geri-kaegi (yoh-koh geh-rhee key-ah-geh): Side snap kick
Yoko-geri-kekomi (yoh-koh geh-rhee key-ah-geh): Side thrust kick

Strike (Uchi – pronounced “oo-chee”)

Empi-uchi (en-pee oo-chee): Elbow strike
Haishu-uchi (hi-shoo oo-chee): Back hand strike
Haito-uchi (hi-toe oo-chee): Ridge-hand strike
Ippon-ken (eep-pone ken): One-knuckle fist
Nukite (noo-key-teh): Spear hand
Kentsui-uchi (ken-tsue-ee oo-chee): Hammer fist strike
Shuto-uchi (shoe-toe oo-chee): Knife hand strike
Teisho-uchi (tay-sho oo-chee): Palm hand strike
Uraken-uchi (oo-rah-ken oo-chee): Back fist strike

Stance (Dachi – pronounced “dah-chee”)

Fudo-dachi (foo-dough dah-chee) Rooted stance
Hachiji-dachi (hah-chee-gee dah-chee): Open leg stance
Hangetsu-dachi (hahn-geh-tsue dah-chee): Half-moon stance
Heiko-dachi (hay-koh dah-chee): Parallel stance
Kamae (kah-may): Sparring posture
Kiba-dachi (key-bah dah-chee): Side stance (horse stance)
Kokutsu-dachi (koe-koo-tsu dah-chee): Back stance
Kosa-dachi (koe-sah dah-chee): Crossed legged stance
Neko-ashi-dachi (neh-koh ah-she-dah-chee): Cat stance
Sanchin-dachi (san-chin dah-chee): Hour-glass stance
Shizentai (she-zen dah-chee): Natural position
Sochin-dachi (so-chin dah-chee): Diagonal straddle-leg stance
Teiji-dachi (the-gee dah-chee): T stance
Zenkutsu-dachi (zen-koo-tsue dah-chee): Front stance

Numbers

Ichi (ih-chee): One
Ni (nee): Two
San (sahn): Three
Shi (she): Four
Go (go): Five
Roku (roo-koo): Six
Shichi (Shih-chee): Seven
Hachi (Hah-chee): Eight
Ku (koo): Nine
Ju (joo): Ten

General Terms

Budo (boo-doh): Martial way
Bunkai (bun-kye): Applications
Chudan (chew-dahn): Chest area
Dan (dahn): Black belt rank
Do (doh): Way/path
Dojo (doh-joh): Training area
Domo Arigato Gozai-mashita (doh-moh ah-ree-gah-toe go-zye-mah-she-tah) Thank you very much (past)
Gasshuku (gas-shoe-koo) Summer camp
Gedan (geh-dahn): Lower body area
Gi (ghee): Uniform
Gohan-kumite (goh-hon koo-mih-tay): Five step sparring
Hai (hi): Yes
Hajime (hah-zhim-ay): Begin
Hidari (he-dah-rhee): Left
Hombu-Dojo (hohm-boo doh-joh): Dojo headquarter
Ippon kumite (eep-pohn koo-me-teh): One step sparring
Jiyu ippon (jye-oo ih-pon): Free one step sparring
Jiyu-kumite (gee-you koo-me-teh): Free sparring
Jodan (joh-dahn): Face area
Kamae (kah-mah-eh): Sparring posture
Karate (kah-rah-teh): Empty hand
KarateKa (kah-rah-teh-kah): Karate student
Kata (kah-tah): Form
Ki (key): Mind, Spirit, Energy
Kiai (key-aye): Focusing shout
Kihon (key-hohn): Basic technique
Kihon kumite (key-hohn koo-me-teh): Basic sparring
Kime (key-may): Focus of power
Kumite (koo-me-teh): Sparring
Kyu (kyoo): White/Brown belt Rank
Mae (mah-eh): Front
Makiwara (mah-key-wha-rha): Punching board
Mawate-te (mah-wha-tay): Turn around
Migi (me-ghee): Right
Ohayo Gozaimasu (oh-ha-yoh go-zye-mah-soo): Good morning
Onegai-shimasu (oh-nih-guy-she-mah-soo): Please teach me
Osu (oh-soo): Greeting
Oyasumi nasai (oh-yah-soo-me nah-sigh): Good night
Rei (rey): Bow
Sanbon kumite (san-bohn koo-me-teh): Three step sparring
Seiza (say-zah): Sitting position
Sempai (sehm-pye): Senior student
Sensei (sehn-seh-ee): Instructor
Shizen-tai (she-zen tah-ee): Natural position
Tai sabaki (tye sah-bah-key): Body movement
Waza (wah-zah): Technique
Yame (yah-may): Stop
Yoi (yoy): Ready
Zanshin (zahn-shin): Following through technique

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *